Wettelijke informatie

Wettelijk verplichte informatie over het kantoor en de advocaat en privacy verklaring

Gegevens van het kantoor en inschrijvingen
VDG advocatuur is de eenmanszaak van de advocaat mr. Saskia van de Griek. Het kantoor is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57334404. Om redenen van privacy wordt het BTW nummer enkel aan cliënten verstrekt en niet op de website gepubliceerd.

Het kantoor is gevestigd aan de Stationsstraat 11 (Javatoren), te (7607 GX) Almelo, op afspraak te bezoeken. Deze en andere contactinformatie vindt u op de contact pagina.

De advocaat mr. Saskia van de Griek is in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van advocaten, met de volgende contact informatie: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070–3353535, info @ advocatenorde.nl. De advocaat is onderworpen aan de Advocatenwet, de gedragsregels advocatuur, diverse verordeningen voor de advocatuur en diverse andere regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten. De diverse regelgeving kunt u hier vinden.

De advocaat is ook ingeschreven bij de Overijsselse Orde van advocaten. Meer informatie kunt u hier vinden.

De advocaat is verder lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht. En aspirant-lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN). En lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN).

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

mr. S. van de Griek heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van
advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– socialezekerheidsrecht
– civiel jeugdrecht, jeugdbeschermingsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van
advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Overeenkomst, algemene voorwaarden, diensten en tarieven
Het kantoor verleent enkel juridische diensten nadat een overeenkomst wordt getekend waarin de dienstverlening en voorwaarden staan beschreven. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter is onder voorwaarden bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen. Ook gelden algemene voorwaarden op al onze werkzaamheden.

Over de tarieven van het kantoor kunt u meer lezen op de tarieven pagina.

Over de diensten van het kantoor kunt u meer lezen op de diensten pagina en daaraan gelinkte pagina’s.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, financiële dekking en geografische dekking
Het kantoor cq de advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AON. Het verzekerd bedrag is EUR 1.000.000,- per aanspraak en voor betaalfouten EUR 250.000,- per aanspraak en verzekeringsjaar. Cliënten kunnen op verzoek de polisvoorwaarden inzien voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst met het kantoor.

Vragen en klachten
Cliënten kunnen vragen of klachten over de dienstverlening van het kantoor cq de advocaat te kennen geven via het email adres of het postadres van het kantoor. Die kunt u vinden op de contact pagina.

De advocaat behandelt klachten in eerste instantie zelf en zal zich aanzienlijk inspannen om tot een oplossing te komen. Indien u er met haar niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de deken van de Overijsselse Orde van Advocaten. Daarna kan ook de tuchtrechter een beslissing nemen over uw klacht. Daarover kunt u hier meer informatie vinden. Aangezien deze klacht- en tuchtrechtelijke procedure al jaren goed werkt, ziet het kantoor op dit moment geen reden om aan te sluiten bij de Geschillencommissie advocatuur.

Samenwerkingsverbanden
Het kantoor cq de advocaat heeft geen samenwerkingsverband met een notaris of belastingadviseur en geen nevenactiviteiten in de zin van de samenwerkingsverordening en andere regelgeving van de advocatuur.

Belangenverstrengeling
Het kantoor cq de advocaat controleert voordat een overeenkomst met een cliënt tot stand komt of er sprake is van een belangenconflict. Indien dat het geval is zal het kantoor cq de advocaat de overeenkomst niet aangaan. Indien een belangenconflict later blijkt, zal het kantoor cq de advocaat de dienstverlening staken en de overeenkomst beëindigen. Daaruit vloeit geen recht op schadevergoeding door de cliënt en gaan betalingsplichten niet teniet.

WWFT – cliënt identificatieplicht en meldplicht ongebruikelijke transacties
Op het kantoor cq de advocaat rust de plicht de identiteit van een cliënt te kennen en onder voorwaarden te verifiëren. Indien niet voldaan is aan deze plichten, dan mogen bepaalde juridische diensten niet verleend worden.
Ook rust op het kantoor cq de advocaat de plicht ongebruikelijke transacties te melden bij het FIU. Als die plicht ontstaat is het het kantoor cq de advocaat niet toegestaan om de cliënt hierover te informeren.
Meer informatie kunt u hier en hier vinden.

Derdengelden
Het kantoor heeft geen geen Stichting Derdengelden en geen derdengeldenrekening.

Leadgeneratie
Het kantoor maakt soms gebruik van leadgeneratie door een aantal aanbieders. Het kantoor betaalt een bedrag van eur 30 – 150 excl. BTW per lead.

DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan VDG advocatuur niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. VDG advocatuur aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, gegevens op de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of VDG advocatuur. VDG advocatuur kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
VDG advocatuur kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

VDG advocatuur garandeert noch ondersteunt enige dienst genoemd op deze site. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. VDG advocatuur behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. VDG advocatuur is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

COPYRIGHT

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot VDG advocatuur en het logo van VDG advocatuur berusten uitsluitend bij VDG advocatuur. VDG advocatuur behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij VDG advocatuur en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VDG advocatuur is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

VDG advocatuur heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van VDG advocatuur, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

PRIVACY- & COOKIEBELEID

KORT GEZEGD…

Bij het gebruik van onze diensten verzamelen we persoonlijke informatie over u. Zo verzamelen we de door u verstrekte gegevens, waaronder uw naam, adres en e-mailadres, voor het verstrekken van informatie over door u afgenomen diensten. Daarnaast verzamelen we gegevens van ontvangers van de nieuwsbrieven en bezoekers van onze website om onze dienstverlening te optimaliseren.

We kunnen de door u verstrekte informatie gebruiken om u nieuwsbrieven met betrekking tot diensten van VDG advocatuur. te sturen en aanbiedingen van VDG advocatuur te doen, waarvan we denken dat u ze interessant vindt. Mocht u geen e-mailberichten willen ontvangen, dan biedt VDG advocatuur. u de mogelijkheid om uw voorkeuren te wijzigen en/of u af te melden voor verder ontvangst van e-mails.

Om onze diensten op een gebruiksvriendelijke manier te leveren en om onze nieuwsbrieven en websites zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses, kunnen ‘cookies’ op uw computer, smartphone of tablet worden geplaatst. Als u cookies accepteert, zijn de diensten van VDG advocatuur gemakkelijker te gebruiken. Maar ook als u cookies weigert kunt u de diensten van VDG advocatuur blijven gebruiken.

Uw persoonlijke informatie wordt verwerkt onder verantwoordelijkheid van VDG advocatuur.. We hebben ervoor gezorgd dat uw persoonlijke informatie niet zomaar kan worden gestolen.

We vinden het belangrijk dat u weet hoe we met uw persoonlijke informatie omgaan. U kunt ons daarom vragen welke informatie we van u hebben vastgelegd en ons verzoeken bepaalde informatie te wijzigen of te wissen. We zullen dan beoordelen of bepaalde informatie moet worden gewijzigd of gewist en zullen dat aan u laten weten.

In ons Privacy Statement leggen we uitgebreider uit welke gegevens van u worden verzameld en met welk doel. We raden u daarom aan het Privacy Statement aandachtig door te nemen.

PRIVACY STATEMENT

VDG advocatuur respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement legt VDG advocatuur uit welke gegeven wij over u verwerken en met welk doel. Wij raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt VDG advocatuur?

Verstrekte gegevens

VDG advocatuur verzamelt de door u actief verstrekte persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele nummer en faxnummer, en informatie over de diensten van VDG advocatuur die u hebt afgenomen. We kunnen u ook vragen om andere informatie te verstrekken, zoals functie, titel, industriële branche, bedrijf/naam en land.

Klikgedrag

VDG advocatuur probeert op verschillende manieren haar dienstverlening te optimaliseren. Naast de door u verstrekte gegevens verzamelt, verwerkt en registreert VDG advocatuur gebruikersgegevens van ontvangers van VDG advocatuur nieuwsbrieven en van bezoekers van VDG advocatuur websites. Deze informatie wordt verzameld door middel van cookies. Verderop kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.

Automatisch gegeneerde informatie

Om de website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website te beveiligen) heeft VDG advocatuur bepaalde informatie nodig. VDG advocatuur verzamelt daarom automatisch gegeneerde informatie over uw (surf)gedrag tijdens uw gebruik van onze website. Deze informatie bestaat onder andere uit:

  • het type device (o.a. tablet of smartphone);
  • het IP-adres (en geolocatie) van uw randapparatuur
  • het besturingssysteem dat uw device gebruikt
  • de pagina’s die u bezoekt
  • hoe u uw weg vindt op de website.

 Voor welke doeleinden zal VDG advocatuur uw persoonsgegevens verwerken?

VDG advocatuur zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • om u via de websites diensten aan te bieden;
  • om u berichten toe te sturen en contact met u op te nemen over de aangeboden en/of afgenomen diensten;
  • om statistische gegevens op te kunnen stellen en de websites te beveiligen;
  • om de diensten beter op uw wensen en interesses aan te laten sluiten door op basis van uw gebruik van de website een profiel van u op te stellen.

 Wat zijn cookies en hoe gebruikt VDG advocatuur ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van uw tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van VDG advocatuur

VDG advocatuur maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren. Als het niet noodzakelijk is om persoonsgegevens in een cookie op te slaan, zal VDG advocatuur dat niet doen.

Cookies van derde partijen

Analytics cookies

Via Google Analytics worden op deze website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor deze website. U kunt de browser-plugin hier downloaden.

Weten uitgevers door cookies wie ik ben?

Nee, zeker niet! Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw Apparaat en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Met cookies kunnen uitgevers dus alleen de computer herkennen en niet de gebruiker die er achter zit. Cookies kunnen ook niet worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail- of woonadres) te achterhalen. Cookies houden dus ook geen enkel verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.

Hoe gebruikt VDG advocatuur cookies?

Andere cookies gebruiken we voor statistische doeleinden. We meten bijvoorbeeld hoe vaak bezoekers op de site komen, welke artikelen goed gelezen worden, welke webbrowsers er gebruikt worden en welke zoektermen er bij een zoekmachine zijn ingevuld om onze websites te vinden. Hiermee kunnen we de websites zowel qua vorm als inhoud optimaliseren en verbeteren. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ze registreren dus niet wie u bent of wat uw emailadres is.

Tot slot worden op onze sites cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Ook die cookies registreren geen persoonsgegevens en zijn gekoppeld aan uw browser, niet aan u zelf. Deze cookies worden gebruikt om advertenties op de websites zo veel mogelijk af te stemmen op uw interesses. Ook dienen deze cookies soms om te onthouden dat u een bepaalde advertentie al heeft gezien. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat uitingen niet steeds opnieuw worden getoond aan dezelfde bezoeker.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt.

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

Websites van derden

Op de websites van VDG advocatuur kunt u hyperlinks aantreffen waarmee u de website van VDG advocatuur verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. VDG advocatuur heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is.

Dit Privacy Statement van VDG advocatuur heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van VDG advocatuur zijn verkregen. VDG advocatuur accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten, websites en/of cookies van derden.

Op welke wijze worden uw persoonsgegevens beschermd?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van VDG advocatuur. VDG advocatuur zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang bewaart VDG advocatuur uw persoonsgegevens?

VDG advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt. Digitale dossiers worden in beginsel bewaard ivm mogelijke beweerdelijke aansprakelijkheid.

Uw rechten

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens VDG advocatuur over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met VDG advocatuur door een mail te sturen naar  of door uw verzoek te sturen aan VDG advocatuur, Afdeling Privacy, Stationsstraat 11, 7607 GX Almelo.

VDG advocatuur zal ten minste binnen vier weken aan u mededelen of VDG advocatuur persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt VDG advocatuur u tevens een volledig overzicht van de persoonsgegevens die VDG advocatuur over u verwerkt.

U kunt VDG advocatuur aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. VDG advocatuur zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, VDG advocatuur aan uw verzoek zal voldoen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen in het Privacy Statement zullen op deze pagina worden geplaatst. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kunt u een e-mail sturen aan .

Indien u meer vragen hebt, kunt u contact opnemen met het kantoor cq de advocaat.


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail