Wanneer krijgt uw werknemer een WIA-uitkering (WGA / IVA)?

Nadat uw werknemer twee jaar ziek in dienst is of na twee jaar een Ziektewet-uitkering beoordeelt het UWV of de werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering (WGA of IVA). Maar hoe beoordeelt het UWV deze WIA-aanvraag?
Hoe meer lichamelijke of psychische klachten, hoe hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage? Je zou het wel denken. Maar zo werkt het niet bij het UWV. De beoordeling gaat heel anders in zijn werk en is theoretisch.

Beperkingen uit ziekte of gebrek
De verzekeringsarts van het UWV houdt een gesprek met de werknemer en bekijkt in bepaalde gevallen rapportages van behandelend artsen. Hij stelt dan vast welke beperkingen de werknemer heeft (wat hij/zij niet kan). Er wordt alleen rekening gehouden met beperkingen die terug te leiden zijn naar een ziekte of gebrek. Dat wordt objectiveerbaarheid genoemd.

FML
De verzekeringsarts van het UWV noteert de beperkingen in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). De FML heeft 6 rubrieken:

  1. Persoonlijk functioneren
  2. Sociaal functioneren
  3. Aanpassing aan fysieke omgevingseisen
  4. Dynamische handelingen
  5. Statische handelingen
  6. Werktijden

Volledig arbeidsongeschikt op medische gronden
In uitzonderlijke gevallen kan de verzekeringsarts vaststellen dat de werknemer helemaal geen mogelijkheden meer heeft om te werken. Hij/zij is dan volledig arbeidsongeschikt op medische gronden.
Als iemand nog wel functionele mogelijkheden heeft dan gaat het dossier naar de arbeidsdeskundige van het UWV.

Passende functies
Vervolgens gaat de arbeidsdeskundige van het UWV bekijken welk werk de werknemer nog zou kunnen doen met de vastgestelde beperkingen. Hij moet minimaal drie functies (beroepen) kunnen aanwijzen. En daarvan moeten er minimaal drie arbeidsplaatsen in Nederland zijn. Hij houdt rekening met het opleidingsniveau en vaardigheden van de werknemer, maar mag ook functies aanwijzen (duiden) die onder diens niveau liggen. Boven het niveau mag niet. De arbeidsdeskundige mag ervan uitgaan dat de werknemer in theorie eenvoudig Nederlands kan spreken en dat hij/zij eenvoudige dingen op de computer kan doen.

CBBS
De arbeidsdeskundige maakt hierbij gebruik van de database van het UWV, het Claimbeoordelingssyteem (CBBS). Daarin worden alle in Nederland bestaande functies bijgehouden en alle (deel)taken en werkomstandigheden die bij die functies horen.

Het gaat daarbij om bestaande werkplekken, niet om vacatures. Het is een theoretische procedure. Het doet er dus niet toe of de werknemer daadwerkelijk dit werk kan krijgen.

Volledig arbeidsongeschikt op arbeidsdeskundige gronden
Kan de arbeidsdeskundige van het UWV niet minimaal drie functies duiden? Dan is de werknemer volledig arbeidsongeschikt op arbeidsdeskundige gronden.

Berekening arbeidsongeschiktheidspercentage en restverdiencapaciteit
Kan de arbeidsdeskundige van het UWV wel minimaal drie functies duiden? Dan selecteert de arbeidsdeskundige de drie functies met de hoogste loonwaarde (uurloon). Het middelste uurloon wordt genomen, dat is het loon dat de werknemer theoretisch nog zou kunnen verdienen: de restverdiencapaciteit.

De restverdiencapaciteit wordt vergeleken met het loon dat de werknemer verdiende voordat die ziek werd (het maatmanloon of maatmaninkomen). Het verschil bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.

Formule voor het arbeidsongeschiktheidspercentage
De formule om het arbeidsongeschiktheidspercentage te berekenen is als volgtolgende:

(maatmanloon – restverdiencapaciteit) / maatmanloon x 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage

Minimaal 35% arbeidsongeschikt: WGA-uitkering
Het percentage moet minimaal 35% zijn om voor een WIA-uitkering in aanmerking te komen. (de werknemer kan dan in theorie 65% of minder van diens laatste loon verdienen.)
Daaronder krijgt de werknemer geen WIA-uitkering. In dat geval kan de werknemer misschien nog voor een WW-uitkering in aanmerking komen. Anders is hij/zij aangewezen op een bijstandsuitkering (of IOAW of IOW-uitkering) als hij/zij aan de voorwaarden voldoet.

80-100% en duurzaam arbeidsongeschikt: IVA-uitkering
In uitzonderlijke gevallen zal geoordeeld worden dat de werknemer 80-100% arbeidsongeschikt is én dat hij dit duurzaam is (minder dan geringe kans op herstel). Dan krijgt de werknemer een IVA-uitkering.

Besluit UWV
Na de rapportages van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige neemt het UWV het WIA-besluit. Daarin staat of de werknemer wel of geen WIA-uitkering krijgt, en zo ja, of dat een WGA-uitkering of IVA-uitkering krijgt. Ook staat daarin wat het arbeidsongeschiktheidspercentage is. Een WGA-uitkering komt (indirect / gedeeltelijk) gedurende 10 jaar voor uw rekening. Aan een IVA-uitkering heeft u geen kosten.

Bezwaarschrift tegen WIA-besluit
Bent u het niet eens met het WIA-besluit over uw werknemer, dan kunt u ook een bezwaarschrift indienen.

Schakel een specialist in
Het is dan ook verstandig om hierbij een specialist in te schakelen. Wij zijn specialist in het socialezekerheidsrecht en houden ons voor een groot deel bezig met bezwaar en beroep tegen WIA-besluiten. Wij zijn aangesloten bij de specialisatievereniging.

Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Over ons
Referenties


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail