Vraag en antwoord OTS

Wat is een OTS?

Een OTS is de afkorting voor een ondertoezichtstelling van een kind. De kinderrechter kan op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming uw kind onder toezicht stellen. Er komt dan een gezinsvoogd die beslissingen kan nemen over de opvoeding en verzorging van uw kind.

Wat zijn redenen voor een OTS?

Een OTS kan opgelegd worden als er thuis iets ernstig niet goed gaat met de verzorging, opvoeding of ontwikkeling van uw kind.
Redenen voor een OTS zijn:
– Het kind wordt in zijn of haar ontwikkeling ernstig bedreigd en de ouders accepteren de noodzakelijke hulpverlening onvoldoende, en
– Verwacht wordt dat de ouders de opvoeding en verzorging na bepaalde tijd wel weer zelf kunnen.

Hoe lang duurt een OTS?

Een OTS wordt voor maximaal een jaar opgelegd, maar kan weer worden verlengd. De verlenging wordt gevraagd door de gezinsvoogd en verleend door de kinderrechter.

Wanneer stopt een OTS?

Als de kinderrechter vindt dat de ouders de opvoeding en verzorging weer zelf aankunnen, dan kan hij de OTS beeindigen en mogen de ouders de opvoeding en verzorging weer zelf doen, zonder inmenging van jeugdzorg. De gezinsvoogd kan dit aan de rechter vragen, maar ook de ouder met gezag of het kind van twaalf jaar of ouder kan dit vragen.
Maar het kan ook zo zijn dat na een bepaalde tijd (de aanvaardbare termijn) het gezag van de ouders wordt beeindigd. Dit kan gebeuren als de OTS een bepaalde tijd heeft geduurd en niet verwacht wordt dat de ouders het nog zelf kunnen.

Wat is een uithuisplaatsing?

Als de gezinsvoogd (de GI: gecertificeerde instelling) van mening is dat de zorg en opvoeding thuis onvoldoende is, kan hij aan de kinderrechter vragen om het kind uit huis te plaatsen. Het kan zijn dat het kind bij familie wordt geplaatst, maar vaak ook in een pleeggezin of bij bepaalde problematiek in een gezinshuis of jeugdzorg instelling.

Wanneer een gesloten plaatsing?

Een kind kan in een gesloten jeugdzorg instelling worden geplaatst (jeugdzorg plus) als de gezinsvoogd en de kinderrechter vinden dat dit nodig is voor de veiligheid van het kind. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kinderen die steeds weglopen en in gevaarlijke situaties terecht komen.

Kan ik mijn kind zien tijdens uithuisplaatsing?

Ja, in principe krijgen ouders een omgangsregeling tijdens uithuisplaatsing van hun kind. De GI stelt de omgangsregeling vast. Als de ouder met gezag het niet eens is met deze omgangsregeling dan kan de ouder aan de kinderrechter om een andere omgangsregeling verzoeken.

Wat is een schriftelijke aanwijzing?

Tijdens de OTS moeten de ouders begeleiding en instructies van de gezinsvoogd (of jeugdbeschermer) accepteren. Doet een ouder dat niet, dan kan hij of zij van de gezinsvoogd een schriftelijke aanwijzing krijgen.
Een schriftelijke aanwijzing bevat instructies waaraan de ouder zich moet houden. Deze instructies worden gegeven in het belang van het kind.
Als de ouder zich hieraan niet houdt, kan de GI de schriftelijke aanwijzing laten bekrachtigen door de kinderrechter, en daarbij een dwangmiddel laten opleggen. Ook kan het gevolgen hebben voor de beslissing over verlenging van de OTS. De kinderrechter zal dan eerder geneigd zijn tot verlenging te beslissen.
Als de ouder het niet eens is met de schriftelijke aanwijzing, dan kan de ouder naar de kinderrechter, met een verzoek tot vervallenverklaring.
De kinderrechter kan beslissen dat de schriftelijke aanwijzing komt te vervallen.

Wanneer gezagsbeeindiging?

De Raad voor de kinderbescherming kan aan de kinderrechter verzoeken om het gezag van de ouder te beeindigen. Dit gebeurt doorgaans als er een bepaalde tijd OTS is geweest, en de Raad van mening is dat de ouder de opvoeding en verzorging binnen bepaalde termijn niet zelf aan kan.
Als het gezag beeindigd wordt, wordt de volledige voogdij neergelegd bij bijvoorbeeld de GI.
U kan dan niet meer zelf beslissingen nemen over uw kind.
In sommige gevallen kunt u na bepaalde tijd verzoeken om herstel van uw gezag.

Wanneer kan ik een jeugdrecht advocaat inschakelen?

Een jeugdrecht advocaat kan u bij verschillende procedures bijstaan in de rechtbank, zoals:

– rechtszaak over OTS
– rechtszaak over uithuisplaatsing
– rechtszaak over schriftelijke aanwijzing
– rechtszaak over omgangsregeling tijdens uithuisplaatsing
– rechtszaak over gezagsbeeindiging

Behalve bij de rechtszaak over de omgangsregeling, is het nodig dat u (nog) gezag heeft over uw kind.

Onze OTS advocaat is gespecialiseerd in het jeugdrecht en is aangesloten bij de Specialisatievereniging voor jeugdrecht advocaten (NVJA).

Heeft u juridische bijstand nodig in een jeugdrecht zaak? Neemt u dan contact met ons op.

Over ons
Referenties
Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail