Voorwaarden

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van dienstverlening van VDG advocatuur, bedrijfsadvies en advocatuur (VDG advocatuur) aan particulieren.

 1. VDG advocatuur is een advocatenkantoor in de vorm van een eenmanszaak, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Almelo, onder registratienummer 57334404.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en handelingen van VDG advocatuur. Enkel opdrachtgevers van VDG advocatuur, bij uitsluiting van alle derden, kunnen rechten ontlenen aan deze algemene voorwaarden.
 3. VDG advocatuur spant zich te allen tijde in om haar opdracht of werkzaamheden met voldoende zorg uit te voeren. VDG advocatuur kan en zal nimmer garanties geven over resultaten.
 4. Bij het uitvoeren van haar opdracht of werkzaamheden kan VDG advocatuur een of meerdere derden betrekken die niet direct of indirect aan VDG advocatuur zijn verbonden. Indien zo’n derde tekortschiet dan kan dit enkel aan VDG advocatuur toegerekend worden indien wordt aangetoond dat de keuze van VDG advocatuur voor deze persoon onzorgvuldig is geweest. VDG advocatuur mag namens de opdrachtgever een beperking van aansprakelijkheid aanvaarden. Artikel 6:76 BW is niet van toepassing.
 5. Indien door VDG advocatuur een opdracht of werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van meerdere partijen dan zijn deze hoofdelijk verantwoordelijk voor de nakoming van alle afspraken met VDG advocatuur.
 6. Indien een (potentiele) opdrachtgever vermoedelijk in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) zal VDG advocatuur een aanvraag voor een toevoeging indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien een toevoeging wordt verstrekt, dient opdrachtgever (enkel) de vastgestelde eigen bijdrage te betalen aan VDG advocatuur voor de te verlenen rechtsbijstand. Externe kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, etc komen apart voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Indien er geen sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand geldt het uurtarief van VDG advocatuur. VDG advocatuur factureert maandelijks met een betaaltermijn van 15 dagen. Bij niet tijdige of niet volledige betaling geldt een rente van 1,5% per maand. Indien ook na schriftelijke aanmaning volledige betaling uitblijft, kan VDG advocatuur incasso- en rechtsmaatregelen nemen jegens de opdrachtgever. De opdrachtgever komt nimmer het recht toe van opschorting of verrekening. Alle werkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. VDG advocatuur kan deze kosten fixeren op 15% van de hoofdsom. Deelbetalingen strekken eerst ter voldoening van openstaande rente, dan van openstaande kosten en ten slotte van de hoofdsom. VDG advocatuur kan verrekening toepassen met eventuele te betalen bedragen. Bij niet tijdige of volledige betaling kan VDG advocatuur haar opdracht of werkzaamheden opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 8. Klachten over een factuur of werkzaamheden dient de opdrachtgever direct maar in ieder geval binnen een maand, met bewijs en onderbouwing, schriftelijk aan VDG advocatuur mede te delen. Bij gebreke daaraan vervalt het recht van de opdrachtgever enige vordering of klacht tegen VDG advocatuur in te stellen. De opdrachtgever dient vervolgens binnen een jaar zijn vordering of klacht in te dienen bij de bevoegde instantie, bij gebreke waaraan zijn recht komt te vervallen.
 9. Iedere aansprakelijkheid van VDG advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VDG advocatuur, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, zoals in de betreffende polis vermeld. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op basis van genoemde verzekering plaatsvindt wordt door VDG advocatuur iedere aansprakelijkheid uitgesloten. Dit is slechts anders indien in rechte aangetoond is dat de betreffende schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VDG advocatuur. Het maximale bedrag van eventuele schadevergoeding is het door u betaalde factuurbedrag.
 10. VDG advocatuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. Evenmin is VDG advocatuur aansprakelijk voor schade door (fysiek of digitaal) vervoer of verzending van bescheiden en gegevens, ongeacht of dit gebeurt door gebruikmaking van koeriersdiensten, email verkeer of (computer) apparatuur en software. De aansprakelijkheid kan nimmer verder gaan dan in deze algemene voorwaarden is bepaald, onafhankelijk op welke grondslag VDG advocatuur aansprakelijk zou zijn.
 11. Indien zowel een derde als de opdrachtgever schadevergoeding vorderen van VDG advocatuur, dan wordt de schade van de opdrachtgever niet vergoed voor zover het bedrag van deze schade zelf of na vermeerdering daarvan met het aan een derde toekomende schadebedrag hoger is dan de in artikel 8 hiervoor genoemde maximale schadevergoeding.
 12. De opdrachtgever is verplicht om een mogelijke reden voor aansprakelijkheid van VDG advocatuur op het moment dat hij deze heeft ontdekt of behoorde te ontdekken, direct maar in ieder geval binnen een maand, met bewijs en onderbouwing, schriftelijk aan VDG advocatuur mede te delen. Bij gebreke hieraan vervalt het recht van opdrachtgever schadevergoeding te vorderen van VDG advocatuur. De opdrachtgever dient vervolgens binnen een jaar zijn vordering aanhangig te maken bij de bevoegde rechter, bij gebreke waaraan zijn recht komt te vervallen. VDG advocatuur is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever zolang opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met VDG advocatuur niet is nagekomen. Ontbinding of opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is in dit geval niet mogelijk.
 13. VDG advocatuur is wettelijk verplicht om de identiteit van haar opdrachtgevers te verifiëren en als zich ongebruikelijke transacties mochten voordoen, deze te melden bij de bevoegde instanties. Opdrachtgever bevestigt hiervan op de hoogte te zijn en hiermee in te stemmen. Uit een dergelijke melding kan nimmer aansprakelijkheid van VDG advocatuur ontstaan.
 14. Opdrachtgever geeft VDG advocatuur toestemming om haar persoonsgegevens te verwerken.
 15. Er kan van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt). Daartoe gebruiken wij enkel de noodzakelijke gegevens om dit na te gaan.
  U gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.
  Indien u dit aangeeft zullen wij u mailen via Zivver met een toegangscode. Wij doen dit echter niet standaard omdat veel cliënten het lastig vinden hiermee om te gaan.
 16. Het auteursrecht van alle door VDG advocatuur gemaakte en verstrekte werken, zoals (model)contracten, adviezen, processtukken, publicaties en andere documenten blijft van VDG advocatuur. Opdrachtgever krijgt enkel een gebruiksrecht voor het doel waarmee het betreffende werk is verstrekt aan opdrachtgever. Het is de opdrachtgever of derden niet toegestaan om deze te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VDG advocatuur.
 17. Op alle overeenkomsten met VDG advocatuur en ter zake alle opdrachten en werkzaamheden van VDG advocatuur is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechter te Almelo, Nederland, is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met overeenkomsten met VDG advocatuur of opdrachten en werkzaamheden van VDG advocatuur. Over geschillen zullen door partijen geen mededelingen worden gedaan aan derden, voor zover dit niet strikt noodzakelijk is voor enige gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure. Dergelijke mededelingen kunnen ernstige schade berokkenen aan de andere partij.

Kantoorklachtenregeling

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • –  klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • –  klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • –  klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen advocaat mr. S. van de Griek, hierna de advocaat, en de cliënt.
 2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. De advocaat heeft in de overeenkomst van opdracht via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank Groningen.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de advocaat.
 2. De advocaat/klachtenfunctionaris stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. De advocaat tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen. De advocaat handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 4. De advocaat stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en de advocaat het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De advocaat neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

 


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail