Privacy verklaring

Samenvatting

Op deze pagina kunt lezen hoe wij omgaan met uw privacy als u onze juridische diensten inschakelt of gebruik maakt van onze website. Hier kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij ermee doen en waarom.

Wij zorgen ervoor dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en dat wij deze vertrouwelijk behandelen.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij de persoonsgegevens verzamelen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij anders wordt aangegeven of als u ervoor toestemming hebt gegeven.

Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig beveiligen.

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring dan kunt u contact opnemen met of ons contact formulier gebruiken.

 

Reikwijdte

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten van VDG advocatuur en op de website van VDG advocatuur. VDG advocatuur is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites waarop VDG advocatuur of haar website wordt genoemd.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die zijn beschreven in deze privacy verklaring, tenzij we uw toestemming hebben gekregen ook voor andere doeleinden.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens teneinde:

 

–  (juridische) diensten aan u te kunnen verlenen;

– u te kunnen informeren door middel van e-mails en nieuwsbrieven over juridische zaken of zaken van commerciële aard;

– om onze website te onderhouden, waarbij wij onder andere uw IP-adres kunnen verwerken;

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk voor deze doeleinden.

 

Rechtsgronden

Wij verwerken uw persoonsgegevens in principe omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit terzake van onze dienstverlening. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij onze diensten niet verlenen en kunnen wij niet voldoen aan de andere verplichtingen van deze overeenkomst. Uw persoonsgegevens zijn nodig voor het aangaan van de overeenkomst met ons.

 

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke plicht, zoals de Wwft.

 

Sommige persoonsgegevens verwerken wij vanwege onze gerechtvaardigde belangen, zoals uw IP-adres als u onze website bezoekt. Het gerechtvaardigd belang is dan het onderhouden van onze website.

 

Tenslotte vragen wij uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken voor het versturen aan u van onze nieuwsbrieven.

 

U mag op elk moment uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens intrekken. De verwerking voor dit tijdstip blijft echter rechtmatig.

 

Ontvangers

Alleen degenen binnen onze organisatie waarvan het noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens ontvangen, krijgen hier toegang toe. Dit zijn advocaten, receptionistes en telefonistes, en alleen voor zover noodzakelijk.

Alle personen binnen onze organisaties en derden waaraan uw persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld moeten de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens respecteren en waarborgen. Deze verplichting leggen we ook op aan verwerkers – middels een verwerkersovereenkomst – die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten.

 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten en de daarmee verbonden andere diensten, voor onze website of op uw verzoek. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan onze hostingdienst op wiens servers wij uw persoonsgegevens en data opslaan en op wiens server onze website wordt gehost. De hostingdienst en/of onze ICT dienstverlener neemt tevens deels het onderhoud en beheer van onze website voor haar rekening. Met deze derden hebben wij op basis van de toepasselijke privacy regelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden als een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel ons daartoe verplicht.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering onze juridische diensten en/of voor uw gebruik van onze website, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. Daarna worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderd.

 

Communicatie

Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in onze databestanden. Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten conform de wettelijke bewaartermijn worden opgeslagen.

 

Formulier

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken om contact met ons op te nemen of om u aan te melden voor de nieuwsbrief van VDG advocatuur.

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering onze juridische diensten en/of voor uw gebruik van onze website, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. Daarna worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderd.

 

Nieuwsbrief

Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief verwerken wij uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrief toe te kunnen (blijven) sturen. Iedere nieuwsbrief bevat de mogelijkheid om u af te melde. nU kunt zich ook afmelden via .

 

Beveiliging

Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw persoonsgegevens over het internet te verzenden.

 

Website bezoek en cookies

Wanneer u onze website bezoekt worden technische kenmerken van uw bezoek in log files bij gehouden. Zoals bezochte pagina, IP-adres, browsertype, tijdstip en dergelijke. Wij bekijken niet wie welk IP-adres op welk moment de website gebruikt en wij herleiden deze gegevens niet tot uw persoon. Deze log files worden maximaal een jaar bewaard.

 

Google Analytics

Wij maken grotendeels gebruik van cookies voor Google Analytics of vergelijbare programma’s. Dit doen wij om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers gebruik maken van onze website, welke pagina’s interessant worden bevonden en dergelijke. Uw persoonsgegevens worden hierbij verwerkt door Google. Wij passen ‘Google Analytics’ toe om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers gebruik maken van onze website. ‘Google Analytics’ gebruikt cookies om gegevens over uw bezoek aan de website bij te houden. Deze persoonsgegevens (een deel van uw IP-adres) worden verwerkt door Google.

 

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om een verzoek in te dienen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Als u vindt dat uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u een verzoek indienen om deze aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen of te beperken. U heeft ook het recht uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een derde.

U heeft daarnaast uitdrukkelijk het recht om bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking wegens uw specifieke situatie.

Wij zullen deze verzoeken zo spoedig mogelijk behandelen.

 

Klachten

Mocht u vinden dat wij uw persoonsgegevens op een onzorgvuldige of onrechtmatige wijze verwerken en dat wij niet of niet voldoende gehoor geven aan uw bezwaar of een verzoek, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze dienstverlening en website. Wijzigingen daarin kunnen leiden tot aanpassing van deze privacy verklaring, die wij up to date zullen houden op onze website.

 

Verantwoordelijke

VDG advocatuur is  verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening aan u en uw gebruik van onze website.

 

VDG advocatuur

Stationsstraat 11 (Javatoren)

7607 GX Almelo

Tel. 0546-890110

KvK 57334404

 

Vragen over deze privacy verklaring van VDG advocatuur kunt u stellen via het email adres of via het contactformulier op onze website.

 

Privacy verklaring van VDG advocatuur, versie 20 mei 2018


Deel dit via:
Facebooktwitterlinkedinmail